OCENA  OPISOWA

SKALA:

 

UCZEŃ OPANOWAŁ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W STOPNIU:

5 – BARDZO DOBRYM

4 – DOBRYM

3 – ZADAWALAJĄCYM

2 – MINIMALNYM

1 – NIE OPANOWAŁ WYMAGANYCH WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

6 – UCZEŃ WSPANIALE OPANOWAŁ WYMAGANE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

                                             

                                             

OCENA OPISOWA - KLASA I

 

OCENA CELUJĄCA – UCZEŃ:

v  Rozumie polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje

v  Próbuje używać znanych poleceń w codziennym życiu (na zajęciach języka angielskiego)

v  Posługuje się poznanym słownictwem i dzieli się nowym zapamiętanym z filmów rysunkowych, programów lub gier komputerowych dla dzieci

v  Samodzielnie recytuje wierszyki i rymowanki

v  Indywidualnie śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego

v  Rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami i rekwizytami

v  Sumiennie odrabia prace domowe

v  Chętnie uczestniczy w zabawach

v  Jest zawsze przygotowany do zajęć

 

OCENA BARDZO DOBRA – UCZEŃ:

v  Rozumie polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje

v  Posługuje się poznanym słownictwem

v  Samodzielnie recytuje wierszyki i rymowanki

v  Indywidualnie śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego

v  Rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami i rekwizytami

v  Sumiennie odrabia prace domowe

v  Chętnie uczestniczy w zabawach

v  Jest zawsze przygotowany do zajęć

OCENA DOBRA – UCZEŃ:

v  Rozumie polecenia nauczyciela i często reaguje na nie właściwie

v  W miarę poprawnie posługuje się poznanym słownictwem

v  Recytuje wierszyki i rymowanki (większość)

v  Śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego (większość)

v  Rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami i rekwizytami

v  Odrabia prace domowe

v  Uczestniczy w zabawach

v  Jest przygotowany do zajęć

OCENA DOSTATECZNA – UCZEŃ:

v  Rozumie polecenia nauczyciela i czasami na nie reaguje

v  Wskazuje przedmioty wymienione przez nauczyciela w zakresie poznanych słówek

v  Recytuje wierszyki i rymowanki (niektóre – większość z grupą)

v  Śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego (większość z grupą)

v  Rozumie sens opowiedzianych prostych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami i rekwizytami

v  Nie zawsze odrabia prace domowe

v  Nie zawsze uczestniczy w zabawach

v  Nie zawsze jest przygotowany do zajęć

OCENA DOPUSZCZAJĄCA – UCZEŃ:

v  Nie zawsze potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela i właściwie na nie zareagować

v  Wskazuje niektóre przedmioty wymienione przez nauczyciela w zakresie poznanych słówek

v  Recytuje wierszyki i rymowanki (tylko z grupą)

v  Śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego (tylko z grupą)

v  Rzadko rozumie sens opowiedzianych prostych historyjek, nawet gdy są wspierane obrazkami, gestami i rekwizytami

v  Rzadko odrabia prace domowe

v  Rzadko uczestniczy w zabawach

v  Rzadko jest przygotowany do zajęć

 

 

OCENA OPISOWA - KLASA II

 

OCENA CELUJĄCA - UCZEŃ:

v  reaguje swobodnie, niewerbalnie na polecenia nauczyciela

v  rozpoznaje proste zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać

v  rozumie ogólny sens krótkich opowiadań

v  rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych

v  czyta ze zrozumieniem wyrazy i zdania

v  zadaje pytania w ramach wyuczonych zwrotów

v  recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki

v  przepisuje wyrazy i proste zdania

v  chętnie bierze udział w zabawach

v  współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki

v  systematycznie odrabia prace domowe

v   podejmuje próby tworzenia zdań

 

OCENA BARDZO DOBRA - UCZEŃ:

v  reaguje w miarę swobodnie, niewerbalnie na polecenia nauczyciela

v  rozpoznaje proste zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać

v  rozumie ogólny sens krótkich opowiadań wspomaganych gestami lub rekwizytami

v  rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych

v  czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania

v  zadaje pytania w ramach wyuczonych zwrotów

v  recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki

v  przepisuje wyrazy i zdania

v  chętnie bierze udział w zabawach

v  współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki

v  systematycznie odrabia prace domowe

 

OCENA DOBRA - UCZEŃ:

v  reaguje niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela

v  przeważnie rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień

v  rozumie ogólny sens krótkich opowiadań wspomaganych gestami lub rekwizytami

v  przeważnie rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych

v  czyta ze zrozumieniem wyrazy

v  czasami popełnia błędy przy zadawaniu pytania w ramach wyuczonych zwrotów

v  recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki – czasami tylko z grupą

v  przepisuje wyrazy i zdania

v  bierze udział w zabawach

v  systematycznie odrabia prace domowe

OCENA DOSTATECZNA - UCZEŃ:

v  reaguje na niektóre proste polecenia nauczyciela

v  rozpoznaje niektóre  zwroty stosowane na co dzień

v  rozumie ogólny sens łatwych opowiadań wspomaganymi gestami lub rekwizytami

v  rozumie sens niektórych dialogów w historyjkach obrazkowych

v  czyta ze zrozumieniem niektóre wyrazy

v  popełnia błędy przy zadawaniu pytania w ramach wyuczonych zwrotów

v  recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki – większość z grupą

v  przepisuje wyrazy i zdania

v  bierze udział w zabawach

v  nie jest systematyczny w odrabianiu prac domowych

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA - UCZEŃ:

v  tylko czasami reaguje na proste polecenia nauczyciela

v  rozpoznaje niektóre  zwroty stosowane na co dzień

v  rozumie pojedyncze wyrazy występujących w niektórych dialogach i historyjkach obrazkowych

v  czyta ze zrozumieniem niewiele wyrazów

v  biernie uczestniczy w zajęciach

v  przepisuje wyrazy i zdania popełniając liczne błędy

v  nie odrabiania większości prac domowych

 

 

 

 

      OCENA OPISOWA - KLASA III

 

OCENA CELUJĄCA - UCZEŃ:

v  reaguje swobodnie, werbalnie i niewerbalnie na polecenia nauczyciela

v  rozróżnia  znaczenie wyrazów  o podobnym brzmieniu

v  rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać

v  rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni

v  rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych

v  czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania

v  zadaje pytania w ramach wyuczonych zwrotów

v  recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki

v  przepisuje wyrazy i zdania

v  chętnie bierze udział w zabawach

v  współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki

v  systematycznie odrabia prace domowe

v   podejmuje próby tworzenia zdań

 

OCENA BARDZO DOBRA - UCZEŃ:

v  reaguje w miarę swobodnie, werbalnie i niewerbalnie na polecenia nauczyciela

v  rozróżnia  znaczenie wyrazów  o podobnym brzmieniu

v  rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać

v  rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni wspomaganych gestami lub rekwizytami

v  rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych

v  czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania

v  zadaje pytania w ramach wyuczonych zwrotów

v  recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki

v  przepisuje wyrazy i zdania

v  chętnie bierze udział w zabawach

v  współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki

v  systematycznie odrabia prace domowe

 

OCENA DOBRA - UCZEŃ:

v  reaguje w miarę swobodnie, werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela

v  czasami myli znaczenie wyrazów  o podobnym brzmieniu

v  przeważnie rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i próbuje się nimi posługiwać

v  rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni wspomaganych gestami lub rekwizytami

v  rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych

v  czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania

v  czasami popełnia błędy przy zadawaniu pytania w ramach wyuczonych zwrotów

v  recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki – czasami tylko z grupą

v  przepisuje wyrazy i zdania

v  bierze udział w zabawach

v  systematycznie odrabia prace domowe

 

OCENA DOSTATECZNA - UCZEŃ:

v  reaguje na niektóre proste polecenia nauczyciela

v  myli znaczenie wyrazów  o podobnym brzmieniu

v  rozpoznaje niektóre  zwroty stosowane na co dzień i próbuje się nimi posługiwać

v  rozumie ogólny sens łatwych opowiadań wspomaganymi gestami lub rekwizytami

v  rozumie sens niektórych dialogów w historyjkach obrazkowych

v  czyta ze zrozumieniem wyrazy

v  popełnia błędy przy zadawaniu pytania w ramach wyuczonych zwrotów

v  recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki – większość z grupą

v  przepisuje wyrazy i zdania

v  bierze udział w zabawach

v  nie jest systematyczny w odrabianiu prac domowych

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA - UCZEŃ:

v  tylko czasami reaguje na proste polecenia nauczyciela

v  nie  rozpoznaje znaczenia wyrazów o podobnym brzmieniu

v  rozpoznaje niektóre  zwroty stosowane na co dzień

v  rozumie pojedyncze wyrazy występujących w niektórych dialogach i historyjkach obrazkowych

v  czyta ze zrozumieniem niektóre wyrazy

v  biernie uczestniczy w zajęciach

v  przepisuje wyrazy i zdania popełniając liczne błędy

v  nie odrabiania większości prac domowych